Danh Mục
Tingly Freecell
Luyen Game Icon
Tingly Freecell
Tingly Freecell
Tingly Freecell
by Tingly Games

Tingly Freecell

Sắp xếp và sắp xếp tất cả 52 thẻ trong Tingly Freecell! Bạn có thể lưu trữ các thẻ riêng lẻ trong không gian trên cùng bên trái. Số lượng thẻ bạn có thể di chuyển cùng một lúc tùy thuộc vào số lượng điểm miễn phí có sẵn. Sắp xếp mọi bộ đồ trước khi hết thời gian!

Bình Luận